Michele Floreancig

Michele Floreancig

営業内勤スタッフ責任者  
+41 71 353 58 18 
メールア

Nino Bremgartner

Nino Bremgartner

産業営業
+41 71 353 58 44
メール

Alena Kühne

Alena Kühne

Sales Retail
+ 41 71 353 58 58
メール

Chrstine Eisenhut

Christine Eisenhut

専門販売店営業
+41 71 353 58 58
メール

Melanie Cantieni

Melanie Cantieni

Sales Retail
+ 41 71 353 58 58
メール

Nicole Schöni

Nicole Schöni

専門販売店営業
+41 71 353 58 58
メール